Algemene voorwaarden

Pandæmonium PR & Media Relations
Met een vestiging te: Florence Nightingalestraat 82, 2131 ED Hoofddorp
En een vestiging te: Le Havre 75-77, 5627 SV Eindhoven
Postadres: Postbus 629, 2130 AP Hoofddorp

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Alle werkzaamheden, de uitvoering daarvan en alle aanbiedingen van Pandaemonium PR &
Media Relations vinden plaats onder toepasselijkheidverklaring van deze algemene
voorwaarden zowel op de aanbieding, als op de op basis daarvan tot stand gekomen
overeenkomsten.

ARTIKEL 2 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
2.1 Alle aanbiedingen van Pandaemonium PR & Media Relations zijn vrijblijvend, tenzij deze
een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding van Pandaemonium PR &
Media Relations een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Pandaemonium
PR & Media Relations het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst te
herroepen.
2.2 Opdrachtgever zal een schriftelijke opdracht, die nog niet door Pandaemonium PR &
Media Relations is aanvaard, alleen kunnen herroepen indien alle kosten, c.q. inschrijvingen
gemaakt ter zake van de beoordeling van de opdracht en de voorbereiding van de
acceptatie, zullen worden vergoed c.q. gehonoreerd.

ARTIKEL 3 WIJZIGINGEN
Wijzigingen in alle overeenkomsten en van deze algemene voorwaarden zijn slechts van
kracht, indien zij schriftelijk tussen beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 VERSLAGGEVING
Pandaemonium PR & Media Relations kan van alle daarvoor in aanmerking komende
contacten met opdrachtgever zogenaamde contactrapporten opmaken, zoals debriefings en
gespreksverslagen. Deze worden ter akkoordbevinding aan opdrachtgever toegezonden.
Wanneer opdrachtgever niet binnen een werkweek (5 werkdagen) na toezending schriftelijk
heeft gereageerd, wordt het desbetreffende rapport als correct beschouwd en zullen beide
partijen daaraan zijn gebonden.

ARTIKEL 5 BEGROTING
5.1 Pandaemonium PR & Media Relations maakt desgewenst een begroting met betrekking
tot een opdracht, waarin in samenvatting de voorgestelde werkwijze wordt aangegeven en
een prijs wordt begroot.5.2 De begroting bevat een specificatie naar honorarium (op basis) van de door
Pandaemonium PR & Media Relations gehanteerde uurtarieven en alle bijkomende kosten.
De begroting kan tevens op projectbasis opgesteld worden.
5.3 Wanneer bij het opstellen van de begroting bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te
overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van
prijsopgaven van derden of het gevolg zijn van correcties en/of wijzigingen of anderszins niet
met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie (P.M.) of als stelpost worden
opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.
5.4 De begroting kan door Pandaemonium PR & Media Relations worden gewijzigd wanneer
en voor zover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten die nadien zijn gewijzigd.
5.5 Pandaemonium PR & Media Relations is gerechtigd om de afgegeven begroting zonder
voorafgaand overleg met maximaal 10% te overschrijden.
5.6 Opdrachtgever zal de begroting van Pandaemonium PR & Media Relations binnen twee
werkweken na verzending ter goedkeuring tekenen en aan Pandaemonium PR & Media
Relations retourneren.
5.7 Indien op verzoek van opdrachtgever werkzaamheden door Pandaemonium PR & Media
Relations worden verricht, voordat de hier bedoelde goedkeuringsprocedure van de
begroting is voltooid, is Pandaemonium PR & Media Relations gerechtigd het honorarium en
de kosten in redelijkheid door te berekenen. Dit geldt ook als binnen de termijn van
werkzaamheden een goedgekeurde begroting niet tot stand komt, maar wel is aangevangen
met deze werkzaamheden.

ARTIKEL 6 PRIJZEN
6.1 Indien niet op basis van een begroting als bedoeld in artikel 5 wordt gewerkt, is het
navolgende van toepassing:
6.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en eventuele transport-, verblijfs-, reis- en portokosten.
6.3 In afwijking van het gestelde in artikel 3 heeft Pandaemonium PR & Media Relations het
recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de offerte bekend geworden, aan
opdrachtgever door te berekenen.

ARTIKEL 7 UITVOERING EN LEVERING
7.1 Pandaemonium PR & Media Relations zal de opdracht naar beste kunnen en vanuit haar
professionele inzicht vervullen.
7.2 Wanneer de briefing van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende
mogelijkheden door Pandaemonium PR & Media Relations dienen te worden verkend
alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede
zijn begrepen onder de overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.
7.3 De diensten en daarbij behorende goederen worden geleverd ter plaatse waar het
bureau is gevestigd of waar het elders nodig is indien de aard van de werkzaamheden
daarom vraagt.
7.4 Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen en diensten vindt plaats door
levering en wanneer volledige betaling en al hetgeen waartoe de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten, heeft voldaan. Het
risico is vanaf levering bij de opdrachtgever.

ARTIKEL 8 TIJDSPLANNING
8.1 De door Pandaemonium PR & Media Relations te geven tijdsplanning inzake de opdracht
geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn(en).
8.2 Niet tijdige levering van enig onderdeel geeft opdrachtgever niet het recht de
overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij tevoren schriftelijk het specifieke
belang van een bepaalde termijn door opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door
Pandaemonium PR & Media Relations is geaccepteerd.
8.3 Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in 8.2, zal
JansenJager communicatietrajecten B.V. niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer
deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Pandaemonium
PR & Media Relations liggen.

ARTIKEL 9 RECLAMEREN
9.1 Wanneer het geleverde bij levering zichtbare gebreken vertoont, is opdrachtgever
verplicht onverwijld schriftelijk te reclameren binnen vijf werkdagen na levering.
9.2 Betreffende gebreken, welke bij levering niet zichtbaar waren, is opdrachtgever verplicht
onverwijld constatering van het gebrek schriftelijk te reclameren binnen vijf werkdagen na
levering.
9.3 Reclamatie welke niet schriftelijk en tijdig als omschreven in artikel 9.1 en 9.2 zijn
geschied, behoeven niet meer door Pandaemonium PR & Media Relations in behandeling te
worden genomen.

ARTIKEL 10 OPSCHORTING
Pandaemonium PR & Media Relations is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de
opdracht op te schorten, in geval opdrachtgever in gebreke is met enige verplichting jegens
Pandaemonium PR & Media Relations, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde
zekerheid ex artikel 19.5.

ARTIKEL 11 MEERDERE OPDRACHTEN VOOR HETZELFDE PROJECT
Wanneer opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere organisaties of
personen wenst te verstrekken, dient hij of zij Pandaemonium PR & Media Relations hiervan
vooraf op de hoogte te stellen. Ook is de opdrachtgever hiertoe gehouden wanneer hij
eenzelfde opdracht al reeds eerder aan een andere organisatie of persoon heeft verstrekt.

ARTIKEL 12 JUISTHEID VAN GEGEVENS
Pandaemonium PR & Media Relations mag vertrouwen op de juistheid, c.q. de volledigheid
van de gegevens zoals door opdrachtgever verstrekt bij de opdracht/briefings. Voor
eventuele schadelijke gevolgen naar aanleiding van onjuistheden, c.q. onvolledigheden zal
opdrachtgever aansprakelijk zijn. Opdrachtgever staat ervoor in dat met de door hem geleverde materialen geen rechten van derden worden geschonden.

ARTIKEL 13 PRODUCT EN/OF DIENST BEGELEIDING
13.1 Pandaemonium PR & Media Relations zal toezicht houden op de uitvoering van
eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische of andere (product en/of dienst)
bedrijven te verstrekken opdrachten.
13.2 Pandaemonium PR & Media Relations zal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, nimmer zelfstandig partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een
product en/of dienst bedrijf. Pandaemonium PR & Media Relations kan opdrachtgever
vertegenwoordigen bij een product en/of dienst bedrijf voor zover dat binnen een redelijke
uitvoering van de opdracht passend is en zulks schriftelijk is bevestigd.
13.3 Alvorens de definitieve toestemming tot product en/of dienst wordt verstrekt, dient
Pandaemonium PR & Media Relations de laatste drukproef, revisieproef of het laatste
prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd. De plaatsing van advertenties en het drukken
van drukwerken geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, nadat deze de
proeven daarvoor heeft gezien en opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien wegens
tijdgebrek de proeven voor drukwerk en advertenties niet meer aan opdrachtgever kunnen
worden gezonden, geschiedt de correctie daarvan door Pandaemonium PR & Media
Relations. Pandaemonium PR & Media Relations aanvaardt in dat geval echter geen
aansprakelijkheid voor gemaakte fouten.
13.4 Ook indien werkzaamheden van Pandaemonium PR & Media Relations inzake product
en/of dienst begeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door
opdrachtgever worden vergoed.

ARTIKEL 14 (MEDIA)CONTRACTEN MET DERDEN
Alle (media)contracten met derden die worden afgesloten na opdracht van de klant door en
op naam van Pandaemonium PR & Media Relations of op naam van de opdrachtgever. De
opdrachtgever is verplicht de overeengekomen contracthoeveelheid tegen de
overeengekomen prijs (tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden) geheel af te nemen via
Pandaemonium PR & Media Relations die het contract heeft afgesloten op last van
opdrachtgever.

ARTIKEL 15 AUTEURSRECHT ETC.
15.1 Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel
eigendomsrecht met betrekking tot ieder ontwerp (voorlopig of definitief) iedere (werk)
tekening, films, litho’s, teksten, dia’s e.d., model of andere vormgevingen, berust bij
Pandaemonium PR & Media Relations.
15.2 Wanneer niet schriftelijk anderszins is overeengekomen, verkrijgt opdrachtgever door
acceptatie van de opdracht en onverminderd het gestelde sub 15.3, slechts het recht op
eenmalig gebruik voor het doel en in een omvang zoals dat concreet tussen partijen voor
ogen stond ten tijde van de acceptatie van de opdracht.15.3 Opdrachtgever zal pas tot enig gebruik van enig goed waarop intellectuele
eigendomsrechten als bedoeld sub 15.1 van Pandaemonium PR & Media Relations rusten,
zijn gerechtigd wanneer volledige betaling van al het aan Pandaemonium PR & Media
Relations verschuldigde zal hebben plaatsgevonden. Wanneer een betalingstermijn nog niet
is verstreken zal ieder gebruik automatisch worden geacht plaats te vinden onder de
ontbindende voorwaarde dat niet tijdig wordt betaald en zal Pandaemonium PR & Media
Relations later zijn gerechtigd ieder gebruik alsnog te (doen) stoppen.
15.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Pandaemonium
PR & Media Relations aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Pandaemonium PR & Media Relations. Pandaemonium PR & Media Relations zal deze
toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid
moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te
(doen) voeren.

ARTIKEL 16 NAAMSVERMELDING
16.1 Pandaemonium PR & Media Relations is, tenzij dat schriftelijk wordt uitgesloten,
gerechtigd haar ontwerpen te signeren c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon of
op een titelrol of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.
16.2 Indien Pandaemonium PR & Media Relations dit wenst, zal het te verveelvoudigen
werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, onder vermelding
van naam van Pandaemonium PR & Media Relations en het jaar van eerste openbaarmaking
c.q. het jaar en/of nummer van een internationaal depot.

ARTIKEL 17 PROMOTIONEEL GEBRUIK
Pandaemonium PR & Media Relations zal, onverminderd hetgeen omtrent de rechten zal
worden overeengekomen, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar
eigen promotie en/of publiciteit. Zij zal daartoe uitsluitend toestemming van opdrachtgever
behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden geweigerd.

ARTIKEL 18 BEËINDIGING OPDRACHT
18.1 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te herroepen, doch uitsluitend onder de
navolgende voorwaarden:
a. alle door Pandaemonium PR & Media Relations in redelijkheid gemaakte kosten
(honoraria daaronder begrepen) tot het moment van herroeping, worden door
opdrachtgever terstond voldaan, en
b. opdrachtgever zal Pandaemonium PR & Media Relations terstond vergoeden de door
Pandaemonium PR & Media Relations in redelijkheid te verwachten winstmarge met
betrekking tot de opdracht, voor dit doel hier gefixeerd op 20% van het totale bedrag dat
met de opdracht is gemoeid.
18.2 Ingeval er sprake is van omstandigheden, waarop Pandaemonium PR & Media Relations
geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van opdrachtgever, welke de nakoming van de opdracht door Pandaemonium PR & Media
Relations in redelijkheid onmogelijk maken, heeft Pandaemonium PR & Media Relations het
recht de opdracht terug te geven, waarbij zij recht zal hebben op de vergoeding zoals
omschreven sub 18.1.
18.3 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van één der partijen,
heeft de andere partij het recht de overeenkomst terstond te beëindigen, het bepaalde sub
18.1 geldt ook in een dergelijk geval.

ARTIKEL 19 BETALING
19.1 Alle betalingen dienen ontvangen te zijn binnen eenentwintig (21) dagen na
factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij
zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten.
19.2 Zodra en zolang opdrachtgever niet al hetgeen is verschuldigd, tijdig zal hebben
voldaan, is opdrachtgever in verzuim en is hij daarvoor een ‘boeterente’ verschuldigd
bestaande uit de zakelijke wettelijke rente (de “handelsrente”), oftewel de rente bedoeld in
art. 6:119 BW.
19.3 Alle buitengerechtelijke kosten welke door Pandaemonium PR & Media Relations ter
invordering van openstaande gelden worden gemaakt, komen voor rekening van
opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever bij verzuim aan Pandaemonium PR & Media
Relations een minimaal bedrag verschuldigd als bepaald in het declaratietarief van de Orde
van Advocaten ongeacht zijn gebondenheid tot betaling van het meerdere indien de
werkelijke kosten hoger zijn.
19.4 Betalingen dienen te geschieden op de door Pandaemonium PR & Media Relations
geannonceerde of anderszins aangegeven bankrekening c.q. girorekening.
19.5 Pandaemonium PR & Media Relations is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen
omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële
verplichtingen van opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie.
Opdrachtgever zal in redelijkheid daaraan moeten meewerken.
19.6 Pandaemonium PR & Media Relations blijft eigenaar van alle materialen, diensten en
producten tot alle facturen zijn betaald.

ARTIKEL 20 AFGIFTE MATERIAAL
Alle materialen, die betrekking hebben op de opdracht en die in het kader daarvan aan
opdrachtgever ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van
opdrachtgever aan deze worden overgedragen, doch slechts nadat opdrachtgever aan al zijn
verplichtingen jegens Pandaemonium PR & Media Relations zal hebben voldaan. Hetzelfde
geldt voor opdrachtgever ter zake van materialen van Pandaemonium PR & Media Relations
(zoals werktekeningen, artwork etc.), voor zover niet anders werd overeengekomen.

ARTIKEL 21 INSCHAKELING VAN DERDEN
Indien het inschakelen van derden naar het oordeel van Pandaemonium PR & Media
Relations noodzakelijk is voor een goede vervulling van een opdracht, dan wel uit de aard
van de opdracht voortvloeit, is Pandaemonium PR & Media Relations gerechtigd om namens
en voor rekening van de opdrachtgever derden opdracht tot levering of anderszins
terbeschikkingstelling van goederen en of diensten te geven.
ARTIKEL 22 AANSPRAKELIJKHEID/SCHADEBEPERKING
22.1 Opdrachtgever vrijwaart Pandaemonium PR & Media Relations voor enige
aansprakelijkheid jegens derden voor gebrekkigheid van enig product en/of dienst, dat is
geproduceerd op basis van het ontwerp van Pandaemonium PR & Media Relations, behalve
in geval sprake is van een voor Pandaemonium PR & Media Relations ten tijde van het
ontwerpen redelijkerwijze kenbaar gebrek in haar ontwerp.
22.2 Pandaemonium PR & Media Relations of de door haar ingeschakelde derden zijn
nimmer voor meer aansprakelijk dan het bedrag van de door hen ingebrachte arbeid en de
daaraan verbonden en overeengekomen vergoeding c.q. commissie. Voor in- als buiten
rechte optredende gevolgen van het door de opdrachtgever gepubliceerde, is de
opdrachtgever zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. Pandaemonium PR & Media Relations
sluit enige aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk uit. Pandaemonium PR & Media Relations
is niet aansprakelijk voor ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van
voorwerpen, materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm die haar ter beschikking
zijn gesteld.
22.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 blijft opdrachtgever te allen tijde
verantwoordelijk voor en vrijwaart Pandaemonium PR & Media Relations ter zake van enige
schade of aanspraak voortvloeiend na onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding
van product en/of diensten of bestanddelen daarvan in het kader van de opdracht.
22.4 Goederentransport is voor risico van opdrachtgever; voor vertraging in het transport is
Pandaemonium PR & Media Relations niet aansprakelijk.

ARTIKEL 23 GEHEIMHOUDING
Pandaemonium PR & Media Relations is verplicht alle informatie van opdrachtgever die voor
hem als vertrouwelijk kenbaar is, vertrouwelijk te behandelen.

ARTIKEL 24 OVERDRACHT
De rechten en/of plichten uit hoofde van onder deze voorwaarden tot stand gekomen
overeenkomsten kunnen niet worden overgedragen aan derden, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de wederpartij.

ARTIKEL 25 TOEPASSELIJK RECHT/COMPETENTIE
25.1 Het Nederlandse recht is met uitsluiting van ieder ander recht van toepassing.
25.2 Alle geschillen voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen Pandaemonium PR &
Media Relations en opdrachtgever zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement waar Pandaemonium PR & Media Relations is
gevestigd.
25.3 In de gevallen, waarin deze leveringsvoorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing
voor drukwerken de leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie, gedeponeerd ter
griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en voor advertentieplaatsingen op
de Regelen voor het Advertentiewezen gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementrechtbanken en bij de Kamers van Koophandel van Nederland.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp op

donderdag 29 april 2009.